Atbildes, kuras tu meklē

VIDUSVIDZEMES VĒSTURISKIE VIETVĀRDI


Alt-Pebalg - Vecpiebalga
Arrasch – Āraiši
Aulenberg – Auļukalns (Drustu pg.)
Auzem – Auciems (Raiskuma pg.)
Birkenruh – Bērzaine (Cēsīs)
Brinkenhof – Briņģi (Drustu un Inešu pg.)
Daiben – Daibe (Stalbes pg.)
Drobbusch – Drabeši
Drostenhof – Drusti
Duckern – Dukuri (pie Cēsīm)
Eschenhof – Eži (Kaives pg.)
Fossenberg –Ķēči (Nītaures pg.)
Freudenberg - Priekuļi
Friedrichshof – Baižkalns (Raunas pg.)
Gotthardsberg – Gatarta (Drustu pg.)
Groß-Rop – Lielstraupe (Straupes pg.)
Hohenbergen – Veļķi (Vecpiebalgā)
Johannenhof – Jāņmuiža (Priekuļu pg.)
Jürgensburg – Jaunpils, tg. Zaube
Kallenhof – Kalnmuiža (Cēsīs)
Karlsruhe – Kārļi (Drabešu pg.)
Kayenhof - Kaive
Klein-Rop – Mazstraupe (Straupes pg.)
Kosenhof – Kosa (Skujenes pg.)
Kudling – Bānūži (Taurenes pg.)
Kudum – Kūdums (Raiskuma pg.)
Lenzenhof – Lenči (Raiskuma pg.)
Ligat - Līgatne
Lindenhof – Liepa
Lipardshof – Dukuri (pie Cēsīm)
Lissenhof – Lisa (Raunas pg.)
Lodenhof – Lode (Taurenes pg.)
Marzenhof – Mārsnēni
Meyershof – Meijermuiža (pie Cēsīm)
Moritzberg – More
Nervensberg – Leimaņi (Kaives pg.)
Neu-Pebalg - Jaunpiebalga
Nietau – Nītaure
Nöetkenshof – Nēķens, Nēķins, Taurene
Orellen – Ungurmuiža (Raiskuma pg.)
Paltemal – Paltmale (Līgatnes pg.)
Raiskum - Raiskums
Ramelshof – Rāmuļi (Vaives pg.)
Ronneburg – Rauna
Ronneburg-Neuhof – Jaunrauna (Priekuļu pg.)
Roop – Straupe
Rosenbeck – Rozbeķi, Rozula (Stalbes pg.)
Rutzky – Rucka, tg. ietilpst Cēsīs
Schujen – Skujene
Schloß-Wenden – Cēsu pils
Serben –Dzērbene
Sermuss – Sērmūkši (Skujenes pg.)
Skangalshof – Skangaļi
Sparenhof – Spāre (Amatas pg.)
Strikenhof – Strīķi (Raiskuma pg.)
Sohsenhof – Zosēni
Stolben – Stalbe
Teutschenbergen –Teiču kalns jeb Vāckalns (Inešu pg.)
Weißenstein – Veismaņi (Vaives pg.)
Wesselshof – Veselauska, Veselava
Zirsten – Cirsti (Inešu pg.)